Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


அரைச்ச சந்தனம் மணக்கும்
Araicha Sandhanam Manakkum

by
SP Balasubrahmanyamபோவோமா ஊர்கோலம்
Poavoamaa Oorkoalam

by
SP Balasubrahmanyam
Swarnalathaதூளியிலே ஆடவந்த வானத்து
Thooliyilae Aadavandha Vaanaththu
by
Mano


சின்ன தம்பி
Sinna Thambi
[1991]தூளியிலே ஆடவந்த வானத்து
Thooliyilae Aadavandha Vaanaththu

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
Mano


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලதூளியிலே-ஆடவந்த-வானத்து-மின்விளக்கே
ஆழியிலே-கண்டெடுத்த-அற்புத-ஆணிமுத்தே
தொட்டில்-மேலே முத்து-மால
வண்ணப்பூவா-விளையாட சின்னத்-தம்பி-எசபாட
தூளியிலே-ஆடவந்த-வானத்து-மின்விளக்கே
ஆழியிலே-கண்டெடுத்த-அற்புத-ஆணிமுத்தே

______ ♫♫♫ ______

பாட்டெடுத்து-நான்-படிச்சா காட்டருவி-கண்ணுறங்கும்
பட்டமரம்-பூமலரும் பாறையிலும்-நீர்-சுரக்கும்
பாட்டெடுத்து-நான்-படிச்சா காட்டருவி-கண்ணுறங்கும்
பட்டமரம்-பூமலரும் பாறையிலும்-நீர்-சுரக்கும்
ராகமென்ன-தாளமென்ன அறிஞ்சா-நான்-படிச்சேன்
ஏழு-கட்ட-எட்டுக்கட்ட தெரிஞ்சா-நான்-படிச்சேன்
நான்-படைச்ச-ஞானமெல்லாம் யார்-கொடுத்தா-சாமிதான்
ஏடெடுத்துப்-படிச்சதில்ல-சாட்சியிந்த-பூமிதான்
தொட்டில்-மேலே முத்து-மால
வண்ணப்பூவா-விளையாட சின்னத்-தம்பி-எசபாட

______ ♫♫♫ ______

சோறுபோடத்-தாயிருக்கா பட்டினியப்-பார்த்ததில்ல
தாயிருக்கும்-காரணத்தால் கோயிலுக்குப்-போனதில்ல
சோறுபோடத்-தாயிருக்கா பட்டினியப்-பார்த்ததில்ல
தாயிருக்கும்-காரணத்தால் கோயிலுக்குப்-போனதில்ல
தாயடிச்சு-வலிச்சதில்ல இருந்தும்-நானலுவேன்
நானழுதா-தாங்கிடுமா ஒடனே-தாயழுவா
ஆகமொத்தம்-தாய்-மனசு-போல்-நடக்கும்-பிள்ள-தான்
வாழுகிற-வாழ்க்கையிலே தோல்விகளே-இல்லதான்

______ ♫♫♫ ______

தொட்டில்-மேலே முத்து-மால
வண்ணப்பூவா-விளையாட சின்னத்-தம்பி-எசபாட
தூளியிலே-ஆடவந்த-வானத்து-மின்விளக்கே
ஆழியிலே-கண்டெடுத்த-அற்புத-ஆணிமுத்தே
தொட்டில்-மேலே முத்து-மால
வண்ணப்பூவா-விளையாட சின்னத்-தம்பி-எசபாட
தூளியிலே-ஆடவந்த-வானத்து-மின்விளக்கே


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලthooliyilae-aadavandha-vaanaththu-minvilakkae
aaliyilae-kandeduththa-atrpudha-aanimuththae
thottil-maelae muththu-maala
vannappoovaa-vilaiyaada sinnath-thambi-esapaada
thooliyilae-aadavandha-vaanaththu-minvilakkae
aaliyilae-kandeduththa-atrpudha-aanimuththae

______ ♫♫♫ ______

paatteduththu-naan-patichaa kaattaruvi-kannurangum
pattamaram-poomalarum paaraiyilum-neer-surakkum
paatteduththu-naan-patichaa kaattaruvi-kannurangum
pattamaram-poomalarum paaraiyilum-neer-surakkum
raakamenna-thaalamenna arinjaa-naan-padichaen
aelu-katta-ettukkatta therinjaa-naan-padichaen
naan-padaicha-njaanamellaam yaar-koduththaa-saamithaan
aededuththup-patichadhilla-saatchiyindha-poomithaan
thottil-maelae muththu-maala
vannappoovaa-vilaiyaada sinnath-thambi-esapaada

______ ♫♫♫ ______

soarupoadath-thaayirukkaa pattiniyap-paarththadhilla
thaayirukkum-kaaranaththaal koayilukkup-poanadhilla
soarupoadath-thaayirukkaa pattiniyap-paarththadhilla
thaayirukkum-kaaranaththaal koayilukkup-poanadhilla
thaayadichu-valichathilla irundhum-naanaluvaen
naanaludhaa-thaangidumaa odanae-thaayaluvaa
aakhamoththam-thaai-manasu-poal-nadakkum-pilla-thaan
vaalukhira-vaalkkaiyilae thoalvikalae-illathaan

______ ♫♫♫ ______

thottil-maelae muththu-maala
vannappoovaa-vilaiyaada sinnath-thambi-esapaada
thooliyilae-aadavandha-vaanaththu-minvilakkae
aaliyilae-kandeduththa-atrpudha-aanimuththae
thottil-maelae muththu-maala
vannappoovaa-vilaiyaada sinnath-thambi-esapaada
thooliyilae-aadavandha-vaanaththu-minvilakkae


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලതൂളിയിലേ-ആഡവന്ദ-വാണത്തു-മിണ്വിളക്കേ
ആഴിയിലേ-കണ്ഡെഡുത്ത-അട്ര്പുദ-ആണിമുത്തേ
തൊട്ടില്-മേലേ മുത്തു-മാല
വണ്ണപ്പൂവാ-വിളൈയാഡ സിണ്ണത്-തമ്ബി-എസപാഡ
തൂളിയിലേ-ആഡവന്ദ-വാണത്തു-മിണ്വിളക്കേ
ആഴിയിലേ-കണ്ഡെഡുത്ത-അട്ര്പുദ-ആണിമുത്തേ

______ ♫♫♫ ______

പാട്ടെഡുത്തു-നാണ്-പടിച്ചാ കാട്ടരുവി-കണ്ണുറങ്ഗുമ്
പട്ടമരമ്-പൂമലരുമ് പാറൈയിലുമ്-നീര്-സുരക്കുമ്
പാട്ടെഡുത്തു-നാണ്-പടിച്ചാ കാട്ടരുവി-കണ്ണുറങ്ഗുമ്
പട്ടമരമ്-പൂമലരുമ് പാറൈയിലുമ്-നീര്-സുരക്കുമ്
രാകമെണ്ണ-താളമെണ്ണ അറിഞ്ചാ-നാണ്-പഡിച്ചേണ്
ഏഴു-കട്ട-എട്ടുക്കട്ട തെരിഞ്ചാ-നാണ്-പഡിച്ചേണ്
നാണ്-പഡൈച്ച-ഞാണമെല്ലാമ് യാര്-കൊഡുത്താ-സാമിതാണ്
ഏഡെഡുത്തുപ്-പടിച്ചദില്ല-സാട്ചിയിന്ദ-പൂമിതാണ്
തൊട്ടില്-മേലേ മുത്തു-മാല
വണ്ണപ്പൂവാ-വിളൈയാഡ സിണ്ണത്-തമ്ബി-എസപാഡ

______ ♫♫♫ ______

സോറുപോഡത്-തായിരുക്കാ പട്ടിണിയപ്-പാര്ത്തദില്ല
തായിരുക്കുമ്-കാരണത്താല് കോയിലുക്കുപ്-പോണദില്ല
സോറുപോഡത്-തായിരുക്കാ പട്ടിണിയപ്-പാര്ത്തദില്ല
തായിരുക്കുമ്-കാരണത്താല് കോയിലുക്കുപ്-പോണദില്ല
തായഡിച്ചു-വലിച്ചതില്ല ഇരുന്ദുമ്-നാണലുവേണ്
നാണഴുദാ-താങ്ഗിഡുമാ ഒഡന്നേ-തായഴുവാ
ആഖമൊത്തമ്-തായ്-മണസു-പോല്-നഡക്കുമ്-പിള്ള-താണ്
വാഴുഖിറ-വാഴ്ക്കൈയിലേ തോല്വികളേ-ഇല്ലതാണ്

______ ♫♫♫ ______

തൊട്ടില്-മേലേ മുത്തു-മാല
വണ്ണപ്പൂവാ-വിളൈയാഡ സിണ്ണത്-തമ്ബി-എസപാഡ
തൂളിയിലേ-ആഡവന്ദ-വാണത്തു-മിണ്വിളക്കേ
ആഴിയിലേ-കണ്ഡെഡുത്ത-അട്ര്പുദ-ആണിമുത്തേ
തൊട്ടില്-മേലേ മുത്തു-മാല
വണ്ണപ്പൂവാ-വിളൈയാഡ സിണ്ണത്-തമ്ബി-എസപാഡ
തൂളിയിലേ-ആഡവന്ദ-വാണത്തു-മിണ്വിളക്കേ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලතූළියිලේ-ආඩවන්ද-වානත්තු-මින්විළක්කේ
ආලියිලේ-කන්ඩෙඩුත්ත-අට්‍ර්පුද-ආනිමුත්තේ
තොට්ටිල්-මේලේ මුත්තු-මාල
වන්නප්පූවා-විළෛයාඩ සින්නත්-තම්බි-එසපාඩ
තූළියිලේ-ආඩවන්ද-වානත්තු-මින්විළක්කේ
ආලියිලේ-කන්ඩෙඩුත්ත-අට්‍ර්පුද-ආනිමුත්තේ

______ ♫♫♫ ______

පාට්ටෙඩුත්තු-නාන්-පටිච්චා කාට්ටරුවි-කන්නුරඞ්ගුම්
පට්ටමරම්-පූමලරුම් පාරෛයිලුම්-නීර්-සුරක්කුම්
පාට්ටෙඩුත්තු-නාන්-පටිච්චා කාට්ටරුවි-කන්නුරඞ්ගුම්
පට්ටමරම්-පූමලරුම් පාරෛයිලුම්-නීර්-සුරක්කුම්
රාකමෙන්න-තාළමෙන්න අරිඤ්චා-නාන්-පඩිච්චේන්
ඒලු-කට්ට-එට්ටුක්කට්ට තෙරිඤ්චා-නාන්-පඩිච්චේන්
නාන්-පඩෛච්ච-ඤානමෙල්ලාම් යාර්-කොඩුත්තා-සාමිතාන්
ඒඩෙඩුත්තුප්-පටිච්චදිල්ල-සාට්චියින්ද-පූමිතාන්
තොට්ටිල්-මේලේ මුත්තු-මාල
වන්නප්පූවා-විළෛයාඩ සින්නත්-තම්බි-එසපාඩ

______ ♫♫♫ ______

සෝරුපෝඩත්-තායිරුක්කා පට්ටිනියප්-පාර්ත්තදිල්ල
තායිරුක්කුම්-කාරනත්තාල් කෝයිලුක්කුප්-පෝනදිල්ල
සෝරුපෝඩත්-තායිරුක්කා පට්ටිනියප්-පාර්ත්තදිල්ල
තායිරුක්කුම්-කාරනත්තාල් කෝයිලුක්කුප්-පෝනදිල්ල
තායඩිච්චු-වලිච්චතිල්ල ඉරුන්දුම්-නානලුවේන්
නානලුදා-තාඞ්ගිඩුමා ඔඩනේ-තායලුවා
ආඛමොත්තම්-තාය්-මනසු-පෝල්-නඩක්කුම්-පිළ්ළ-තාන්
වාලුඛිර-වාල්ක්කෛයිලේ තෝල්විකළේ-ඉල්ලතාන්

______ ♫♫♫ ______

තොට්ටිල්-මේලේ මුත්තු-මාල
වන්නප්පූවා-විළෛයාඩ සින්නත්-තම්බි-එසපාඩ
තූළියිලේ-ආඩවන්ද-වානත්තු-මින්විළක්කේ
ආලියිලේ-කන්ඩෙඩුත්ත-අට්‍ර්පුද-ආනිමුත්තේ
තොට්ටිල්-මේලේ මුත්තු-මාල
වන්නප්පූවා-විළෛයාඩ සින්නත්-තම්බි-එසපාඩ
තූළියිලේ-ආඩවන්ද-වානත්තු-මින්විළක්කේ


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me