Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


பூவே பூச்சூடவா
Poovae Poochoodavaa

by
KJ Yesudasபூவே பூச்சூடவா
Poovae Poochoodavaa
by
KS Chithra


பூவே பூச்சூட வா
Poovae Poochooda Vaa
[1985]பூவே பூச்சூடவா
Poovae Poochoodavaa

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vairamuthu R

Sung by
KS Chithra


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලலலலா-லலலா-லாலாலா
லலலா-லலலா-லாலாலா
லலலா-லாலா-லாலாலா-லா-லா-லா
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா
வாசல்-பார்த்து கண்கள்-பூத்து காத்து-நின்றேன்-வா
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா

______ ♫♫♫ ______

அழைப்பு-மணி-எந்த-வீட்டில்-கேட்டாலும்
ஓடி-நான்-வந்து-பார்ப்பேன்
தென்றல்-என்-வாசல்-தீண்டவே-இல்லை
கண்ணில்-வெந்நீரை-வார்ப்பேன்
கண்களும் ஓய்ந்தது ஜீவனும்-தேய்ந்தது
ஜீவ-தீபங்கள்-ஓயும்-நேரம் நீயும்-நெய்யாக-வந்தாய்
இந்த-கண்ணீரில்-சோகம்-இல்லை இன்று-ஆனந்தம்-தந்தாய்
பேத்தி-என்றாலும்-நீயும்-என்-தாய்
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா

______ ♫♫♫ ______

காலம்-கரைந்தாலும் கோலம்-சிதைந்தாலும்
பாசம்-வெளுக்காது-மானே
நீரில்-குளித்தாலும்-நெருப்பில்-எரித்தாலும்
தங்கம்-கருக்காது-தாயே
பொன்-முகம் பார்க்கிறேன் அதில்-என்-முகம் பார்க்கிறேன்
இந்த-பொன்-மானை-பார்த்துக்-கொண்டே
சென்று-நான்-சேர-வேண்டும்
மீண்டும்-ஜென்மங்கள்-மாறும்-போதும்
நான்-உன்-மகளாக-வேண்டும்
பாச-ராகங்கள்-பாட-வேண்டும்
_ ♫ _
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா
வாசல்-பார்த்து கண்கள்-பூத்து காத்து-நின்றேன்-வா
பூவே-பூச்சூட-வா எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா
எந்தன்-நெஞ்சில்-பால்-வார்க்க-வா


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලlalalaa-lalalaa-laalaalaa
lalalaa-lalalaa-laalaalaa
lalalaa-laalaa-laalaalaa-laa-laa-laa
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa
vaasal-paarththu kangal-pooththu kaaththu-nindraen-vaa
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa

______ ♫♫♫ ______

alaippu-mani-endha-veettil-kaettaalum
oadi-naan-vandhu-paarppaen
thendral-en-vaasal-theendavae-illai
kannil-venneerai-vaarppaen
kangalum oaindhadhu jeevanum-thaeindhadhu
jeeva-theebangal-oayum-naeram neeyum-neiyaakha-vandhaai
indha-kanneeril-soakham-illai indru-aanandham-thandhaai
paeththi-endraalum-neeyum-en-thaai
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa

______ ♫♫♫ ______

kaalam-karaindhaalum koalam-sidhaindhaalum
paasam-velukkaadhu-maanae
neeril-kuliththaalum-neruppil-eriththaalum
thangam-karukkaadhu-thaayae
pon-mukham paarkkiraen adhil-en-mukham paarkkiraen
indha-pon-maanai-paarththuk-kondae
sendru-naan-saera-vaendum
meendum-jenmangal-maarum-poadhum
naan-un-makhalaakha-vaendum
paasa-raakhangal-paada-vaendum
_ ♫ _
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa
vaasal-paarththu kangal-pooththu kaaththu-nindraen-vaa
poovae-poochooda-vaa endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa
endhan-nenjil-paal-vaarkka-vaa


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලലലലാ-ലലലാ-ലാലാലാ
ലലലാ-ലലലാ-ലാലാലാ
ലലലാ-ലാലാ-ലാലാലാ-ലാ-ലാ-ലാ
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ
വാസല്-പാര്ത്തു കണ്ഗള്-പൂത്തു കാത്തു-നിണ്ഡ്രേണ്-വാ
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ

______ ♫♫♫ ______

അഴൈപ്പു-മണി-എന്ദ-വീട്ടില്-കേട്ടാലുമ്
ഓഡി-നാണ്-വന്ദു-പാര്പ്പേണ്
തെണ്ഡ്രല്-എണ്-വാസല്-തീണ്ഡവേ-ഇല്ലൈ
കണ്ണില്-വെന്നീരൈ-വാര്പ്പേണ്
കണ്ഗളുമ് ഓയ്ന്ദദു ജീവണുമ്-തേയ്ന്ദദു
ജീവ-തീബങ്ഗള്-ഓയുമ്-നേരമ് നീയുമ്-നെയ്യാഖ-വന്ദായ്
ഇന്ദ-കണ്ണീരില്-സോഖമ്-ഇല്ലൈ ഇണ്ഡ്രു-ആണന്ദമ്-തന്ദായ്
പേത്തി-എണ്ഡ്രാലുമ്-നീയുമ്-എണ്-തായ്
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ

______ ♫♫♫ ______

കാലമ്-കരൈന്ദാലുമ് കോലമ്-സിദൈന്ദാലുമ്
പാസമ്-വെളുക്കാദു-മാന്നേ
നീരില്-കുളിത്താലുമ്-നെരുപ്പില്-എരിത്താലുമ്
തങ്ഗമ്-കരുക്കാദു-തായേ
പൊണ്-മുഖമ് പാര്ക്കിറേണ് അദില്-എണ്-മുഖമ് പാര്ക്കിറേണ്
ഇന്ദ-പൊണ്-മാണൈ-പാര്ത്തുക്-കൊണ്ഡേ
സെണ്ഡ്രു-നാണ്-സേര-വേണ്ഡുമ്
മീണ്ഡുമ്-ജെണ്മങ്ഗള്-മാറുമ്-പോദുമ്
നാണ്-ഉണ്-മഖളാഖ-വേണ്ഡുമ്
പാസ-രാഖങ്ഗള്-പാഡ-വേണ്ഡുമ്
_ ♫ _
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ
വാസല്-പാര്ത്തു കണ്ഗള്-പൂത്തു കാത്തു-നിണ്ഡ്രേണ്-വാ
പൂവേ-പൂച്ചൂഡ-വാ എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ
എന്ദണ്-നെഞ്ചില്-പാല്-വാര്ക്ക-വാ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලලලලා-ලලලා-ලාලාලා
ලලලා-ලලලා-ලාලාලා
ලලලා-ලාලා-ලාලාලා-ලා-ලා-ලා
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා
වාසල්-පාර්ත්තු කන්ගළ්-පූත්තු කාත්තු-නින්ඩ්‍රේන්-වා
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා

______ ♫♫♫ ______

අලෛප්පු-මනි-එන්ද-වීට්ටිල්-කේට්ටාලුම්
ඕඩි-නාන්-වන්දු-පාර්ප්පේන්
තෙන්ඩ්‍රල්-එන්-වාසල්-තීන්ඩවේ-ඉල්ලෛ
කන්නිල්-වෙන්නීරෛ-වාර්ප්පේන්
කන්ගළුම් ඕය්න්දදු ජීවනුම්-තේය්න්දදු
ජීව-තීබඞ්ගළ්-ඕයුම්-නේරම් නීයුම්-නෙය්යාඛ-වන්දාය්
ඉන්ද-කන්නීරිල්-සෝඛම්-ඉල්ලෛ ඉන්ඩ්‍රු-ආනන්දම්-තන්දාය්
පේත්ති-එන්ඩ්‍රාලුම්-නීයුම්-එන්-තාය්
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා

______ ♫♫♫ ______

කාලම්-කරෛන්දාලුම් කෝලම්-සිදෛන්දාලුම්
පාසම්-වෙළුක්කාදු-මානේ
නීරිල්-කුළිත්තාලුම්-නෙරුප්පිල්-එරිත්තාලුම්
තඞ්ගම්-කරුක්කාදු-තායේ
පොන්-මුඛම් පාර්ක්කිරේන් අදිල්-එන්-මුඛම් පාර්ක්කිරේන්
ඉන්ද-පොන්-මානෛ-පාර්ත්තුක්-කොන්ඩේ
සෙන්ඩ්‍රු-නාන්-සේර-වේන්ඩුම්
මීන්ඩුම්-ජෙන්මඞ්ගළ්-මාරුම්-පෝදුම්
නාන්-උන්-මඛළාඛ-වේන්ඩුම්
පාස-රාඛඞ්ගළ්-පාඩ-වේන්ඩුම්
_ ♫ _
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා
වාසල්-පාර්ත්තු කන්ගළ්-පූත්තු කාත්තු-නින්ඩ්‍රේන්-වා
පූවේ-පූච්චූඩ-වා එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා
එන්දන්-නෙඤ්චිල්-පාල්-වාර්ක්ක-වා


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me