Tamil Song Lyrics
 தமிழ் பாடல் வரிகள்
  www.subhashini.org
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me
List of Songs


காவியம் பாடவா தென்றலே
Kaaviyam Paadavaa Thendralae
by
Mano


இதயத்தை திருடாதே
Idhayaththai Thirudaadhae
[1989]காவியம் பாடவா தென்றலே
Kaaviyam Paadavaa Thendralae

Composed by
Ilaiyaraaja

Lyrics by
Vaali

Sung by
Mano


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලகாவியம்-பாடவா-தென்றலே
புதுமலர்-பூத்திடும்-வேளை
இனிதான-பொழுது-எனதாகுமோ
புரியாத-புதிர்தான்-எதிர்காலமோ
பாடும்-நீலப்-பூங்குயில் மௌனமான-வேளையில்
காவியம்-பாடவா-தென்றலே
காவியம்-பாடவா-தென்றலே

______ ♫♫♫ ______

விளைந்ததோர்-வசந்தமே புதுச்சுடர்-பொழிந்திட
மனத்திலோர்-நிராசையே இருட்டிலே-மயங்கிட
வாழ்கின்ற-நாட்களே சோகங்கள்-என்பதை
கண்ணீரில்-தீட்டினேன் கேளுங்கள்-என்கதை
கலைந்து-போகும்-கானல்-நீரிது
காவியம்-பாடவா-தென்றலே
புது-மலர்-பூத்திடும்-வேளை
இனிதான-பொழுது-எனதாகுமோ

______ ♫♫♫ ______

புலர்ந்ததோ-பொழுதிதுவோ புல்லினத்தின்-மகோத்சவம்
இவை-மொழி-இசைதரும் சுரங்களின்-மனோகரம்
புதுப்பிரபஞ்சமே மலர்ந்த-நேரமே
அம்மாடி-சொர்க்கம்தான் முன்னாடி-வந்ததோ
கசந்து-போன-காட்சி-இல்லையே
காவியம்-பாடவா-தென்றலே
புதுமலர்-பூத்திடும்-வேளை
இனிதான-பொழுது-எனதாகுமோ
புரியாத-புதிர்தான்-எதிர்காலமோ
பாடும்-நீலப்-பூங்குயில் மௌனமான-வேளையில்
காவியம்-பாடவா-தென்றலே
காவியம்-பாடவா-தென்றலே


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලkaaviyam-paadavaa-thendralae
pudhumalar-pooththidum-vaelai
inidhaana-poludhu-enadhaakhumoa
puriyaadha-pudhirdhaan-edhirkaalamoa
paadum-neelap-poonguyil maunamaana-vaelaiyil
kaaviyam-paadavaa-thendralae
kaaviyam-paadavaa-thendralae

______ ♫♫♫ ______

vilaindhadhoar-vasandhamae pudhuchudar-polindhida
manaththiloar-niraasaiyae iruttilae-mayangida
vaalkhindra-naatkalae soakhangal-enbadhai
kanneeril-theettinaen kaelungal-enkadhai
kalaindhu-poakhum-kaanal-neeridhu
kaaviyam-paadavaa-thendralae
pudhu-malar-pooththidum-vaelai
inidhaana-poludhu-enadhaakhumoa

______ ♫♫♫ ______

pularndhadhoa-poludhidhuvoa pullinaththin-makhoathsavam
ivai-moli-isaidharum surangalin-manoakharam
pudhuppirapanjamae malarndha-naeramae
ammaadi-sorkkamdhaan munnaati-vandhadhoa
kasandhu-poana-kaatchi-illaiyae
kaaviyam-paadavaa-thendralae
pudhumalar-pooththidum-vaelai
inidhaana-poludhu-enadhaakhumoa
puriyaadha-pudhirdhaan-edhirkaalamoa
paadum-neelap-poonguyil maunamaana-vaelaiyil
kaaviyam-paadavaa-thendralae
kaaviyam-paadavaa-thendralae


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලകാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ
പുദുമലര്-പൂത്തിഡുമ്-വേളൈ
ഇണിദാണ-പൊഴുദു-എണദാഖുമോ
പുരിയാദ-പുദിര്ദാണ്-എദിര്കാലമോ
പാഡുമ്-നീലപ്-പൂങ്ഗുയില് മൗണമാണ-വേളൈയില്
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ

______ ♫♫♫ ______

വിളൈന്ദദോര്-വസന്ദമേ പുദുച്ചുഡര്-പൊഴിന്ദിഡ
മണത്തിലോര്-നിരാസൈയേ ഇരുട്ടിലേ-മയങ്ഗിഡ
വാഴ്ഖിണ്ഡ്ര-നാട്കളേ സോഖങ്ഗള്-എണ്ബദൈ
കണ്ണീരില്-തീട്ടിന്നേണ് കേളുങ്ഗള്-എണ്കദൈ
കലൈന്ദു-പോഖുമ്-കാണല്-നീരിദു
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ
പുദു-മലര്-പൂത്തിഡുമ്-വേളൈ
ഇണിദാണ-പൊഴുദു-എണദാഖുമോ

______ ♫♫♫ ______

പുലര്ന്ദദോ-പൊഴുദിദുവോ പുല്ലിണത്തിണ്-മഖോത്സവമ്
ഇവൈ-മൊഴി-ഇസൈദരുമ് സുരങ്ഗളിണ്-മണോഖരമ്
പുദുപ്പിരപഞ്ചമേ മലര്ന്ദ-നേരമേ
അമ്മാഡി-സൊര്ക്കമ്ദാണ് മുണ്ണാടി-വന്ദദോ
കസന്ദു-പോണ-കാട്ചി-ഇല്ലൈയേ
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ
പുദുമലര്-പൂത്തിഡുമ്-വേളൈ
ഇണിദാണ-പൊഴുദു-എണദാഖുമോ
പുരിയാദ-പുദിര്ദാണ്-എദിര്കാലമോ
പാഡുമ്-നീലപ്-പൂങ്ഗുയില് മൗണമാണ-വേളൈയില്
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ
കാവിയമ്-പാഡവാ-തെണ്ഡ്രലേ


______ www.subhashini.org ______


தமிழ்Englishമലയാളംසිංහලකාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ
පුදුමලර්-පූත්තිඩුම්-වේළෛ
ඉනිදාන-පොලුදු-එනදාඛුමෝ
පුරියාද-පුදිර්දාන්-එදිර්කාලමෝ
පාඩුම්-නීලප්-පූඞ්ගුයිල් මෞනමාන-වේළෛයිල්
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ

______ ♫♫♫ ______

විළෛන්දදෝර්-වසන්දමේ පුදුච්චුඩර්-පොලින්දිඩ
මනත්තිලෝර්-නිරාසෛයේ ඉරුට්ටිලේ-මයඞ්ගිඩ
වාල්ඛින්ඩ්‍ර-නාට්කළේ සෝඛඞ්ගළ්-එන්බදෛ
කන්නීරිල්-තීට්ටිනේන් කේළුඞ්ගළ්-එන්කදෛ
කලෛන්දු-පෝඛුම්-කානල්-නීරිදු
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ
පුදු-මලර්-පූත්තිඩුම්-වේළෛ
ඉනිදාන-පොලුදු-එනදාඛුමෝ

______ ♫♫♫ ______

පුලර්න්දදෝ-පොලුදිදුවෝ පුල්ලිනත්තින්-මඛෝත්සවම්
ඉවෛ-මොලි-ඉසෛදරුම් සුරඞ්ගළින්-මනෝඛරම්
පුදුප්පිරපඤ්චමේ මලර්න්ද-නේරමේ
අම්මාඩි-සොර්ක්කම්දාන් මුන්නාටි-වන්දදෝ
කසන්දු-පෝන-කාට්චි-ඉල්ලෛයේ
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ
පුදුමලර්-පූත්තිඩුම්-වේළෛ
ඉනිදාන-පොලුදු-එනදාඛුමෝ
පුරියාද-පුදිර්දාන්-එදිර්කාලමෝ
පාඩුම්-නීලප්-පූඞ්ගුයිල් මෞනමාන-වේළෛයිල්
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ
කාවියම්-පාඩවා-තෙන්ඩ්‍රලේ


______ www.subhashini.org ______
Movies Composed by
Ilaiyaraaja
104 Movie(s)

MovieYear#?
Aaril Irundhu Arubadhu Varai
ஆறில் இருந்து அறுபது வரை
1979 3
Aavaarampoo
ஆவாரம்பூ
1992 5
Aayiram Nilavae Vaa
ஆயிரம் நிலவே வா
1983 5
Aboorva Sakhoadhararkhal
அபூர்வ சகோதரர்கள்
1989 5
Aduththa Vaarisu
அடுத்த வாரிசு
1983 6
Akni Natchaththiram
அக்னி நட்சத்திரம்
1988 6
Alaikhal Oaivadhillai
அலைகள் ஓய்வதில்லை
1981 3
Alakhae Unnai Aaraadhikkiraen
அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்
1978 7
Amman Koayil Kilakkaalae
அம்மன் கோயில் கிழக்காலே
1986 7
Annakkili
அன்னக்கிளி
1976 5
Arangaetra Vaelai
அரங்கேற்ற வேலை
1990 4
Baaradhi
பாரதி
2000 9
Bathrakaali
பத்ரகாளி
1976 3
Buvanaa Oru Kaelvikkuri
புவனா ஒரு கேள்விக்குறி
1977 2
Chathriyan
சத்ரியன்
1990 1
Dhaevar Makhan
தேவர் மகன்
1992 1
Dharmapaththini
தர்மபத்தினி
1986 1
Dharmayuththam
தர்மயுத்தம்
1979 2
Ejamaan
எஜமான்
1993 2
Enga Oor Paattukkaaran
எங்க ஊர் பாட்டுக்காரன்
1987 2
Eththanai Koanam Eththanai Paarvai
எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வை
1982 3
Geedhaanjali
கீதாஞ்சலி
1985 2
Idhaya Koavil
இதய கோவில்
1985 3
Idhayam
இதயம்
1991 1
Idhayaththai Thirudaadhae
இதயத்தை திருடாதே
1989 1
Ilamai Kaalangal
இளமை காலங்கள்
1983 1
Ilamai Oonjalaadukhiradhu
இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது
1978 3
Joni
ஜொனி
1980 2
Kaadhal Oaviyam
காதல் ஓவியம்
1982 8
Kaadhalukku Mariyaadhai
காதலுக்கு மரியாதை
1997 1
Kaasi
காசி
2001 2
Kaatrinilae Varum Geedham
காற்றினிலே வரும் கீதம்
1978 2
Kadaloara Kavidhaikhal
கடலோர கவிதைகள்
1986 1
Kaeladi Kanmani
கேளடி கண்மணி
1990 2
Karakaattakkaaran
கரகாட்டக்காரன்
1989 3
Kavikkuyil
கவிக்குயில்
1977 6
Kilakkae Poakhum Rayil
கிழக்கே போகும் ரயில்
1978 1
Kilakku Vaasal
கிழக்கு வாசல்
1990 2
Kiraamaththu Aththiyaayam
கிராமத்து அத்தியாயம்
1980 1
Koabura Vaasalilae
கோபுர வாசலிலே
1991 1
Koali Koovudhu
கோழி கூவுது
1982 1
Kungumachimil
குங்குமச்சிமிழ்
1985 2
Makhaanadhi
மகாநதி
1994 1
Mannan
மன்னன்
1992 1
Manvaasanai
மண்வாசனை
1983 1
Mauna Raakham
மௌன ராகம்
1986 3
Maunam Sammadham
மௌனம் சம்மதம்
1990 1
Meendum Koakilaa
மீண்டும் கோகிலா
1981 4
Moodupani
மூடுபனி
1980 1
Moondraam Pirai
மூன்றாம் பிறை
1982 1
Mudhal Mariyaadhai
முதல் மரியாதை
1985 3
Mullum Malarum
முள்ளும் மலரும்
1978 4
Mundhaanai Muduchu
முந்தானை முடுச்சு
1983 1
Murattukkaalai
முரட்டுக்காளை
1980 2
Naan Kadavul
நான் கடவுள்
2009 1
Naan Paadum Paadal
நான் பாடும் பாடல்
1984 2
Naan Vaalavaippaen
நான் வாழவைப்பேன்
1979 2
Naayagan
நாயகன்
1987 3
Nallavanukku Nallavan
நல்லவனுக்கு நல்லவன்
1984 1
Neethaanaa Andha Kuyil
நீதானா அந்த குயில்
1986 1
Nilalkhal
நிழல்கள்
1980 2
Ninaivellaam Niththiyaa
நினைவெல்லாம் நித்தியா
1982 2
Oru Kaidhiyin Dayari
ஒரு கைதியின் டயரி
1985 1
Paadu Nilaavae
பாடு நிலாவே
1987 1
Padhinaaru Vayadhinilae
பதினாறு வயதினிலே
1977 2
Padikkaadhavan
படிக்காதவன்
1986 1
Pakhal Nilavu
பகல் நிலவு
1985 1
Pakhalil Oru Nilavu
பகலில் ஒரு நிலவு
1979 1
Panneer Pushpangal
பன்னீர் புஷ்பங்கள்
1981 1
Pattaakkaththi Bairavan
பட்டாக்கத்தி பைரவன்
1979 1
Payanangal Mudivadhillai
பயணங்கள் முடிவதில்லை
1982 7
Ponnu Oorukku Pudhusu
பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு
1979 1
Poovae Poochooda Vaa
பூவே பூச்சூட வா
1985 2
Poovili Vaasalilae
பூவிழி வாசலிலே
1987 1
Priyaa
ப்ரியா
1978 2
Pudhiya Vaarppukhal
புதிய வார்ப்புகள்
1979 1
Pudhu Pudhu Arththangal
புது புது அர்த்தங்கள்
1989 1
Pudhukkavidhai
புதுக்கவிதை
1982 1
Punnakhai Mannan
புன்னகை மன்னன்
1986 1
Raasaavae Unnai Nambi
ராசாவே உன்னை நம்பி
1988 1
Roasaappoo Ravikkaikaari
ரோசாப்பூ ரவிக்கைகாரி
1979 2
Saedhu
சேது
1999 1
Sakhalakalaavallavan
சகலகலாவல்லவன்
1982 1
Salangai Oli
சலங்கை ஒலி
1983 8
Sathyaa
சத்யா
1988 1
Sikappu Roajaakkal
சிகப்பு ரோஜாக்கள்
1978 1
Sindhu Bairavi
சிந்து பைரவி
1985 9
Sinna Kaundar
சின்ன கௌண்டர்
1992 3
Sinna Thambi
சின்ன தம்பி
1991 3
Sippikkul Muththu
சிப்பிக்குள் முத்து
1986 8
Solla Thudikkudhu Manasu
சொல்ல துடிக்குது மனசு
1988 1
Thaai Mookhaambikhai
தாய் மூகாம்பிகை
1982 1
Thaaikku Oru Thaalaattu
தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு
1986 1
Thambikku Endha Ooru
தம்பிக்கு எந்த ஊரு
1984 1
Thangamagan
தங்கமகன்
1983 1
Theebam
தீபம்
1977 4
Thendralae Ennai Thodu
தென்றலே என்னை தொடு
1985 2
Thiyaakham
தியாகம்
1978 2
Thooral Ninnu Poachu
தூறல் நின்னு போச்சு
1982 1
Udhayageedham
உதயகீதம்
1985 3
Ullaasa Paravaikhal
உல்லாச பறவைகள்
1980 2
Unnaal Mudiyum Thambi
உன்னால் முடியும் தம்பி
1988 1
Uyarndha Ullam
உயர்ந்த உள்ளம்
1985 1
Vaidhaekhi Kaaththirundhaal
வைதேகி காத்திருந்தாள்
1984 2
Home    Movies    Songs    Lyricists    Composers    Singers    Genre    About    Email Me